سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی

آیلتس یک آزمون رسمی انگلیسی است که توسط شورای بریتانیا و IDP برگزار می شود و هدف آن ارزیابی سطح انگلیسی است که در آن شرکت می کنند. این آزمون توسط مؤسسه آموزش عالی برای مهارت زبان انگلیسی پذیرفته می شود.

دو نوع آیلتز وجود دارد

1. آیلتس عمومی

2. آیلتس آکادمیک

اگر هدف مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان باشد، آزمون آیلتس عمومی گرفته می شود، در حالی که اگر هدف ادامه تحصیل در انگلیسی زبان باشد، آزمون آیلتس آکادمیک گرفته می شود.

این آزمون سطح مهارت انگلیسی را در چهار مهارت می سنجد.

ج: فهرست کردن

ب: خواندن

ج: نوشتن

د: صحبت کردن

چرا گوش دادن مهم است آیلتس:

Listening یکی از ماژول های نمره دهی در آیلتس در این مورد است، اگر فردی حواسش باشد، نمره 9 باند دشوار نیست. فردی که در این آزمون شرکت می کند باید به گرامر، مفرد و جمع و همچنین املا دقت کند تا نمره کامل را به دست آورد. از 9 باند

40 سوال وجود دارد که به 4 بخش تقسیم می شود و با هر بخش درجه سختی آن بالا می رود. قبل از شروع هر بخش 30 ثانیه فاصله برای خواندن سوالات و پس از پایان مجدد

آموزشگاه زبان انگلیسی If you need any kind of information on this article related topic click here:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *